Výměna pneumatik

Právní doložka

Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme obzvláštní pozornost. Při vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našeho webu. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme.

Nepoužíváme cookies, proto je maximálně zabezpečeno vaše soukromí. Jestliže nám poskytnete některé své identifikační, nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.

Osobní údaje využívá soukromý podnikatel Milan Fiedler, IČ 155 85 301, jako provozovatel (pronajímatel) toho webu a správce dat. Návštěvou stránek nebo domén ve vlastnicví podnikatele jako fyzické osoby souhlasíte, aby Milan Fiedler zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá Milan Fiedler s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech a počítačích v majetku nebo pronájmu Milana Fiedlera. Ke zpracování údajů mohou být využity nástroje a služby dalších společností.

Ochrana autorských práv

Tento server je jak z části tak v celku včetně publikovaného software autorským dílem. Autorská práva patří Milanu Fiedlerovi. Výhradní správu autorských práv vykonává Milan Fiedler. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani z části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez písemného souhlasu Milana Fiedlera.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Záruka a odpovědnost

Milan Fiedler ani žádný jeho zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Milan Fiedler ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Milan Fiedler ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo dododavatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.

Informace uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Milana Fiedlera v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Milana Fiedlera ani kohokoli jiného do budoucna.

Objednávání přes tento server

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna.

Jestliže si zákazník přeje přímo objednat pomocí tohoto informačního portálu, může tak učinit. Jeho objednávka bude brána jako pro něj závazná.

Akceptace objednávky ze strany Milana Fiedlera vzniká až po výslovném, ne-automatizovaném souhlasu Milana Fiedlera.

Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii.

Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte Milana Fiedlera, jeho spřízněné společnosti spolu s jejich zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři, jeho zaměstnance a dodavatele v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto webu.

Ukončení

Milan Fiedler si vyhrazují právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bodou považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných internetových potrálů s stránek - a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky Milana Fiedlera, včetně všech domén ve vlastnicví podnikatele jako fyzické osoby - však neznamená, že Milan Fiedler schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.